+32 497 28 19 53 ines@happinesbox.eu

Winkelmandje

Herroepingsrecht

RETOUR & INRUILING BELEID

Wij willen graag dat u tevreden bent met uw aankoop, en verontschuldigen ons als dat niet zo is.  Als u om welke reden dan ook niet tevreden bent, zullen wij ons best doen om u tevredenheid te herstellen door in de mate van het mogelijke een inruiling of retour toe te staan.

 

Algemeen geldt :

 1. nieuwe, ongebruikte goederen en diensten die via de website aangekocht worden aan het volledige bedrag, kunnen binnen 14 dagen na aankoop teruggestuurd worden. Na 14 dagen mogen de goederen niet meer worden teruggestuurd of ingeruild.
 2. goederen of diensten die verkocht worden met korting of tijdens soldenperiodes mogen niet worden ingewisseld of teruggestuurd. Alle goederen moeten in verkoopbare staat teruggestuurd worden, zoniet is een inwisseling of terugzending niet toegestaan.

Daarenboven zijn volgende bepalingen van kracht :

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product, door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de aankoop een feit.

 

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending en de oorspronkelijke verzendingskosten voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending voorgelegd kan worden.

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. die snel kunnen bederven of verouderen;
 5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 6. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

 1. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 2. betreffende weddenschappen en loterijen.
Procedure

Stuur een mail naar retour@happinesbox.eu en je krijgt binnen 24 uur de instructies om je aangekochte producten correct terug te sturen.  Het volgen van de juiste procedure is een vereiste om in aanmerking te komen voor terugbetaling van de aankoopprijs van de producten volgens de voorwaarden hierboven beschreven.

Vragen

Heb je nog vragen over ons retourbeleid of de correcte procedure? Bel ons dan op +32 497 28 19 53.